تبلیغات
عمران آزاد کرج - دکتر مهدی حبیبی

دکتر مهدی حبیبی

BC.S:مهندسی عمران(راه و ساختمان) شیراز 1365
M.Sc
:
مهندسی سازه‌های هیدرولیكی تهران 1368متولد:
PhD:مهندسی عمران(هیدرولیک) – هیدرولیكولنگنگ، استرالیا 1373
متولد: 11 بهمن 1339
سمت و شغل:
دانشیار،هیئت علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی- كرج از 1374 تا كنون عضو ،هیئت علمی تمام وقت پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری از 1373 تا كنون
دروس ارائه شده: مکانیک سیالات
،هیدرولیک،هیدرولوژی،اصول مهندسی سد، بناهای آبی، کارآموزی
آدرس دفتر:میدان شاه عباسی به طرف میدان توحیدپاساژامیرط دوم پ 25 تلفن: 32241253 09123277192
وب سایت:؟ پست الکترونیکی: ؟

نوع فعالیت: ؟


مقالات:

1- برنامه كامپیوتری محاسبه و ترسیم ارتوگونال‌های امواج سطحی 1369

2- آنالیز هارمونیك وپیش بینی جزرومد با استفاده ازروش كمترین مربعات خرداد 1369

3- پیشنهاد یك روش عددی مركب برای محاسبه انتگرال‌های انیشتن بهمن 1373

4- كاربرد روش‌های محاسبه بار معلق در رودخانه‌های منتخب كشور اردیبهشت 1374

5- بررسی آبشستگی دماغه آب شكن با تغییر شكل دماغه بهمن 1375

6- بررسی آبشستگی موضعی دماغه آب شكن با تغییر زاویه قرارگیری بهمن 1375

7- جزر و مد در چابهار: نمایش هارمونیك كشنند‌ها و جریان‌های كشنندی اردیبهشت 76

8- ضریب سرریز دایره‌ای با جریان چرخشی شهریور 1376

9- بررسی ویژگی‌های هندسی هیدرولیكی پیچان‌رودهای قزل اوزن شهریور 1376

10- مقابله با اثر هجوم سیل و تثبیت دیواره رودخانه‌ها برای حفاظت تاسیسات و اراضی مجاور در پیچ‌ها ودهانه‌های آبگیر به وسیله صفحات مستغرق دی 1376

11- كاربرد مدل ریاضی SIRMOD در طراحی حوضچه‌های پخش سیلاب تابستان 1376

12- مقابله هیدرودینامیكی با جریانات ثانویه ناشی از جریان‌های گذرا در انشعاب‌های آبگیری به وسیله صفحات مستغرق شهریور 1377 .

13- پیشنهاد یك رابطه نیمه تجربی برای برآورد دبی رسوبات معلق رودخانه‌ها آذر 1377

14- مدل ریاضی پیش بینی فرسایش كناری در پیچان‌ رودها بهمن 1377

15- مدل‌سازی ریاضی حركت ذرات رسوبی در حوضچه‌های رسوبگیر گردابی بهمن 1377

16- تعیین آستانه ایجاد الگوهای پیچان‌رودی با استفاده از بررسی‌های آزمایشگاهی بهمن 1377

17- مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرولیكی بر روی تغییرات پیچان‌رودی قزل اوزن بهمن 1377

18- تعیین اولویت‌های حوزه‌های دوازده‌گانه اصلی كشور به منظور مكان‌یابی برای احداث ایستگاه‌های تحقیقات مهندسی رودخانه  بهمن 1377

19- بررسی آزمایشگاهی راندمان رسوب‌گیری حوضچه‌های گردابی آبان 1378

20- بررسی‌های آزمایشگاهی در باره تاثیر زاویه قرارگیری صفحات مستغرق بر عملكرد آن‌ها در محل‌های آبگیری از رودخانه، آبان 1378

21- بررسی تاثیر صفحات مستغرق در تغییر شكل بستر رودخانه‌ها در محل‌های آبگیری آبان 1378

22- روش‌های سازه‌ای كنترل فرسایش در رودخانه‌ها و مسیل‌ها- مهر 1378

23- كارگاه تخصصی فرسایش رودخانه‌ای و عوامل مؤثر بر آن- شهریور 1379

24- نقد و بررسی روش‌های محاسبه انتقال رسوب ساحلی – آذر 1379

25- تاثیر متقابل صفحات مستغرق و الگوی جریان بر روی توزیع رسوب در بستر رودخانه‌های شریانی و آبگیرها –اردیبهشت 80

26- بررسی دقت و كارایی فرمول‌های انتقال رسوب ساحلی (بر اساس رسوب‌گذاری انجام شده در پشت موج شكن بابلسر)- اردیبهشت 80

27- مطالعات ساماندهی و کنترل سیل رودخانه و آبراهه‌های دلیچای – اردیبهشت 80

28- بررسی آزمایشگاهی عمق آبشستگی دماغه آبشكن‌های سر سپری – شهریور 1380

29- بررسی آزمایشگاهی عمق آبشستگی دماغه در اپی‌های گابیونی سركج –  شهریور 1380

30- معیارهای طراحی اپی‌ها بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده،شهریور 1380

31- شناسایی و كنترل بازه‌های فرسایش‌پذیر رودخانه و آبراهه‌های حوزه دلیچای با استفاده از مدل RAS-HEC- شهریور 1380

32- كارگاه تخصصی فرسایش رودخانه‌ای وعوامل مؤثر برآن – شهریور 1380

33- مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرولیكی بر روی تغییرات بستر در طول یك مدل پیچان‌رودی با بستر ماسه‌ای- آبان 80

34- بررسی موردی دقت و كارآیی فرمول‌های برآورد نرخ انتقال رسوب ساحلی (بر اساس اندازه‌گیری‌های میدانی توسط تله‌های رسوب‌گیر)- آبان 80

35- بررسی آزمایشگاهی آستانه ایجاد كانال‌های پیچان‌رودی- زمستان 1381

36- بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه بر كنترل رسوب بار بستر در آبگیرهای جانبی- تابستان 1381

37- تعیین آزمایشگاهی مناسبترین نسبت فاصله به طول برای اپی‌های گابیونی سرکج- بهمن 1381

38- توسعه مدل ریاضی شبه دوبعدی انتقال رسوب در آبراهه‌های چند شاخه- بهمن 1381

39- بررسی آزمایشگاهی تاثیر کاربرد آبشکن در تغییر الگوی جریان ورودی به آبگیر و توپوگرافی بستر- بهمن 1381

40- بررسی تاثیر پارامترهای هیدرولیكی بر جابجایی پیچان‌رودها با استفاده از مدل فیزیكی- تابستان 1382

41- بررسی آزمایشگاهی کاربرد صفحات مستغرق و آبشکن در افزایش راندمان آبگیری- آبان 82

42- مدل ریاضی پیش بینی فرسایش کناری در پیچان‌رودها- شهریور 1382

43- بررسی آزمایشگاهی ابعاد ناحیه‌ی گردابی در ابتدای آبگیرهای جانبی- بهار 1383

44- ارزیابی اقتصادی آب شکن‌های احداث شده بر روی زنجان‌رو- زمستان 1383

45- مقاومت جریان در آبراهه‌های كوهستانی- اسفند 1383

46- بررسی رسوب‌گذاری در سدهای کشور و مروری بر راه‌کارهای کاهش رسوب- بهار 1384

47- کاربرد سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی در گزینه‌یابی و انتخاب مسیر کانال‌های انتقال و سازه‌های هیدرولیکی- بهار1384

48- ارزیابی فنی آبشکن‌های احداث شده برای حفاظت اراضی جناحین زنجانرود- تابستان 1384

49- بررسی مکانیزم‌های جداسازی رسوب در ورودی آبگیرها- شهریور 1384

50- بررسی فرسایش رودخانه‌ی کن در محدوده‌ی پل سه‌راهی دهکده‌ی المپیک- شهریور 1384

51- کاربرد صفحات مستغرق در پیشگیری از ورود رسوب به آبگیرها- شهریور 1384

52- ارزیابی فنی آبشکن های احداث شده برای حفاظت اراضی سواحل زنجانرود- آبان 1384

53- بررسی ضریب مقاومت جریان در آبراهه های درشت دانه- آبان 1384

54- ارزیابی اقتصادی آبشکن های احداث شده یر روی زنجانرود- آبان 1384

55- بررسی آزمایشگاهی اثر آرایش پوشش گیاهی در مقاومت هیدرولیکی جریان- آبان 1384

56- بررسی کارآیی روابط مقاومت جریان در یک کانال آزمایشگاهی با بستر متحرک- پائیز 1384

57- ارزیابی پنج روش برآورد رسوب در رودخانه جگین در استان هرمزگان- تابستان1384

58- ارزیابی و طبقه‌بندی اطلاعات و ویژگی‌های رودخانه‌ها و مسیل‌های کشور- پاییز 1385

59- بررسی ویژگی‌های رودخانه‌ها ومسیل‌ها در 10 استان کشور- بهمن 85

60- بررسی پایین افتادگی رودخانه کن در اثر برداشت شن و ماسه در پایین دست خط آهن تهران-تبریز- بهمن 85

61- بررسی آزمایشگاهی ضریب مقاومت جریان در آبراهه‌های با شیب تند- بهمن 85

62- بررسی آزمایشگاهی تاثیر توام آستانه و صفحات مستغرق در کنترل رسوب آبگیرهای قائم- بهمن 85

63- بررسی مقایسه‌ای مدل‌های روندیابی جریان و رسوب در آبراهه‌ها- بهمن 85

64- بررسی اثر احداث تراس مصنوعی و تنگ شدگی رودخانه کن بر پایداری سازه‌های رودخانه‌ای- بهمن 85

65- كاربرد سنجش از دور در مطالعات رودخانه‌ها و مسیل‌ها- زمستان 1385

66- ارزیابی اقتصادی آبشكن‌های احداث شده بر روی رودخانه لار- تابستان 1386

67- مروری بر وضعیت رسوب‌گذاری در سدهای کشور و راه‌کارهای کنترل آن- آبان 86

68- تحلیل اثر دینامیکی تغییرات پارامترهای ژئومکانیک بر پایداری سدهای قوسی بتنی- آبان 86

69- جایگاه فن مهندسی آبراهه‌ها و مسیل‌ها در آبخیزداری- اسفند 86

70- بررسی آزمایشگاهی عمق‌ آب‌شستگی‌ دماغه‌ در آب‌شكن‌های ‌توری‌سنگی‌ سركج‌- بهار 1387

71- نقش رودخانه‌ها و مسیل‌ها در مدیریت منابع آب-مهر 1387

72- مهندسی رودخانه‌ها و مسیل‌ها؛ کاستی‌ها و بایدها- 1387

73- ملاحظات فنی- محیطی و چالش‌های مدیریت سیلاب‌ شهری در ایران 1387

74- مدیریت سیلاب و رواناب شهری در كلان شهرهای ایران-تیر 1388

75- تعیین دبی سیلاب طراحی در ساماندهی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه دوآب صمصامی در کارون شمالی)- بهمن 1388

76- بررسی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه كننده تحتانی سدها (مطالعه موردی تخلیه كننده تحتانی سد نرماشیر)- آذر 1388

77- مروری بر اقدامات مدیریتی برای كنترل آلودگی رواناب شهری- آذر 1388

78- ملاحظات فنی - محیطی در مدیریت سیلاب‌‌ها و مسیل‌های شهری در ایران- آذر 1388

79- بررسی اثر احداث پل بر ریخت شناسی رودخانه‌ (مطالعه‌ موردی رودخانه كن، پل سه‌راهی دهکده‌ المپیک)-آذر 1388

80- بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویه آبگیری در كنترل رسوب ورودی به آبگیر در حالت وجود صفحات مستغرق- بهمن 1388

81- بررسی اثرات برداشت شن و ماسه از رودخانه‌ كن در جنوب پل رسالت- بهمن 1388

فهرست گزارش‌های تحقیقاتی منتشر شده

دكتر مهدی حبیبی

 

1-     اصول طراحی، ساخت و موارد كاربرد مدل‌های هیدرولیكی دریایی، زمستان 1366- مركز تحقیقات آب وزارت جهاد سازندگی ، مهدی حبیبی .

2-     ساخت و آزمایش مدل فیزیكی حوضچه رسوبگیر گردابی كرخه –  1374 – مركز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداری، مهدی حبیبی، مجتبی صانعی، جابرسلطانی، نصراله جواهری .

3-     مطالعات هیدرولیك و مهندسی رودخانه آبراه فارس – خزر- 1375- شركت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری، مهدی حبیبی، مجتبی صانعی، مسعود ساجدی سابق، علی اكبر عباسی، نصراله جواهری و فرزاد خدیور .

4-     ساخت مدل ریاضی رودخانه هلیل رود –  1375 -  مركز تحقیقات حفاظت خاك وآبخیزداری ، علی اكبر عباسی و مهدی حبیبی .

5-     ساخت و آزمایش مدل فیزیكی آبشكن هلیل رود –  1375 -  مركز تحقیقات حفاظت خاك وآبخیزداری - مهدی حبیبی، مسعود ساجدی سابق، خلیل حسنی .

6-     بررسی تاثیر طول ، فاصله و شكل اپی‌های گابیونی در حفاظت سواحل رودخانه‌ها –  1375 -  مركز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداری – مسعود ساجدی ، مهدی حبیبی .

7-     ضوابط و معیارهای طراحی آبگیرها وكانال های انتقال – بهار 1376- مركز تحقیقات حفاظت خاك وآبخیزداری ،  مهدی حبیبی ، احمد حسینی .

8-     طراحی مقدماتی یك فلوم آزمایشگاهی شیب پذیر- تابستان 1376 -  مهدی حبیبی (به زبان انگلیسی) .

9-      مواد آلوده كننده، استانداردها و روش‌های بهبود كیفیت آب – دی‌ماه 1376-   مركز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداری، مهدی حبیبی، ابوالفضل معصومی .

 

10-  مطالعات مهندسی رودخانه و انتقال آب رودخانه چیخواب برای پخش سیلاب دهلران- زمستان 1376- شركت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری، مهدی حبیبی، احمد حسینی، نصراله جواهری، مسعود ساجدی سابق، ابوالفضل معصومی و علی اكبر عباسی .

11-  بررسی عوامل هیدرولیكی مؤثر بر رسوبگذاری و فرسایش رودخانه قزل اوزن (در سه جلد) –  1376 - مركز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداری ، مهدی حبیبی

12-  بررسی كاربرد صفحات مستغرق در دهانه آبگیرها – 1376 – مركز تحقیقات حفاظت خاك وآبخیزداری – مسعود ساجدی ، مهدی حبیبی .

13- شیوه نامه مطالعات ژئوتكنیك سازه های آبگیری و انتقال آب - 1376-  مركز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداری – پرویز روزخش و مهدی حبیبی .

14- بحران رسوب در مخازن سدها – 1378 ، كمیته تخصصی فرسایش و رسوب، مهدی حبیبی، علی ولی خوجینی، فرود شریفی، احمد پورزند و علی اصغر فروزانتبار .

15- مطالعات كنترل سیل حوزه دلیچای ( ساماندهی رودخانه‌ها، طراحی و تهیه نقشه‌های اجرایی) –  1378- مركز تحقیقات حفاظت خاك وآبخیزداری- مهدی حبیبی ، احمد حسینی و نصراله جواهری .

16- مراحل مختلف مطالعات و عملیات لایروبی – 1378 - مركز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداری – مهدی حبیبی .

17- نمونه برداری از رسوب رودخانه‌ها – 1378- مركز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداری – مهدی حبیبی .

18- بررسی نظریه‌های انتقال رسوب ساحلی – 1379 -  مركز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداری - مهدی حبیبی، مهدی ایمانی و محمدرضا غریب رضا .

19- تهیه‌ی مدل ریاضی انتقال رسوب در آبراهه‌های چند شاخه – 1382 -  مركز تحقیقات حفاظت خاك وآبخیزداری - مهدی حبیبی، احمد حسینی، صالح ارشد و علی اکبر عباسی .

20- ارزیابی فنی – اقتصادی اپی‌های احداث شده بر روی زنجان‌رود – 1383 -  مركز تحقیقات حفاظت خاك وآبخیزداری – احمد حسینی، مهدی حبیبی و ابراهیم صابری.

21- نظریه‌های ایجاد و تحول پیچانرودها – 1383 -  دانشگاه لرستان – امیر حمزه حقی آبی، مهدی حبیبی، محمدرضا احمدی‌پور و نصرالله جواهری

22-  مقاومت جریان در آبراهه‌های کوهستانی (به زبان انگلیسی) – آگوست 2004 – گزارش فرصت مطالعاتی در دانشگاه مک مستر کانادا– مهدی حبیبی
طبقه بندی: دانشجویی،  اساتید عمران آزاد کرج، 

تاریخ : دوشنبه 30 بهمن 1391 | ساعت 03 و 24 دقیقه و 50 ثانیه | نویسنده : سعید معصومی پور | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.